Học bổng

Nhà trường thường xuyên có các học bổng dành cho sinh viên học tập xuất sắc, sinh viên nghèo vượt khó…

Các nguồn học bổng

Odon Vallet

Là chương trình học bổng hàng năm.

Hessen

Là chương trình học bổng hàng năm.

Kova

Là chương trình học bổng hàng năm.

Điều kiện

Các điều kiện nhận học bổng

  • Điểm học tập xuất sắc
  • Tham gia đầy đủ các hoạt động do trường tổ chức

Sinh viên nhận học bổng

Hình ảnh của SV ĐH Quảng Bình nhận học bổng Vallet