Bộ môn Tài chính – Kinh tế cơ sở

Văn phòng: Khoa Kinh tế – Du lịch – Nhà E, Trường Đại học Quảng Bình, 312 Lý Thường Kiệt, Bắc Lý, Đồng Hới, Quảng Bình

  • GIỚI THIỆU

Bộ môn Tài chính – Kinh tế cơ sở được thành lập từ tháng 7 năm 2015 sau khi kiện toàn lại cơ cấu tổ chức Khoa kinh tế – Du lịch, là một trong những Bộ môn trực thuộc Khoa Kinh tế – Du lịch, Trường Đại học Quảng Bình. Bộ môn tham gia giảng dạy các học phần cơ sở ngành cho tất cả các chuyên ngành kinh tế, Bộ môn luôn coi trọng chất lượng giảng dạy, nghiên cứu khoa học là nhiệm vụ hàng đầu của các giảng viên trong Bộ môn.

Hình 1: Giảng viên bộ môn Tài chính – Kinh tế cơ sở, Khoa Kinh tế – Du lịch, Trường Đại học Quảng Bình

Sứ mệnh: Tham gia đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cho tỉnh nhà và các vùng lân cận, nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học về kinh tế, tài chính. Xây dựng Bộ môn đoàn kết, vững mạnh về chuyên môn nhằm góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, đẩy nhanh quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa của tỉnh Quảng Bình trong quá trình hội nhập và phát triển.

Tầm nhìn: Bộ môn Tài chính – Kinh tế cơ sở luôn chú trọng đến việc nâng cao chất lượng chuyên môn, nghiên cứu khoa học và năng lực hoạt động chuyên môn của các giảng viên trên cơ sở bám sát chiến lược phát triển của Nhà trường, của Khoa Kinh tế – Du lịch. Phấn đấu là một Bộ môn vững mạnh, có chất lượng, có uy tín với Khoa, với Nhà trường, với sinh viên và cộng đồng. Thực hiện chuẩn hóa về số lượng và chất lượng theo chiến lược phát tiển của Nhà trường đến năm 2030.

Mục tiêu: Hoàn thành các tốt các nhiệm vụ về giảng dạy, nghiên cứu khoa học và hoạt động chuyên môn. Vận dụng tốt nền tảng giáo dục số trong giảng dạy, nghiên cứu và đổi mới sáng tạo. Hoàn thành tốt nhiệm vụ đào tạo theo chuẩn đầu ra của chương trình và của ngành đào tạo.

  • TỔ CHỨC NHÂN SỰ VÀ ĐỘI NGŨ CHUYÊN MÔN

Bộ môn có đội ngũ nhân sự có chất lượng, được đào tạo bài bản cả trong và ngoài nước, năng lực giảng dạy và nghiên cứu khoa học tốt, năng động, sáng tạo, nhiệt huyết và có tinh thần đoàn kết cao.

Hiện nay, nhân sự Bộ môn có trình độ chuyên môn cao đáp ứng nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho tỉnh nhà và khu vực, có 3/5 giảng viên có trình độ tiến sĩ chiếm 60%, 01 giảng viên được đào tạo từ nước ngoài, 100% giảng viên đều hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Cơ cấu tổ chức của Bộ môn gồm 01 Trưởng Bộ môn; 01 giảng viên kiêm nhiệm chức vụ Phó trưởng khoa, 01 giảng viên kiêm nhiệm Trưởng phòng Kế hoạch, tài chính và Quản lý đầu tư, 02 giảng viên tham gia giảng dạy trực tiếp. Chuyên môn và năng lực của đội ngũ được thể hiện như sau:

Họ và tên Học vị Chuyên môn – LLKH Email liên hệ
1 TS. Trần Thị Thu Thủy Tiến sĩ Kinh tế – Trưởng Bộ môn  

thuyttt.qbu@gmail.com

 

2 TS. Bùi Khắc Hoài Phương Tiến sĩ Tài chính – Phó trưởng Khoa KT-DL, giảng viên bộ môn. hoaiphuongbk@gmail.com

 

3 TS. Nguyễn Xuân Hảo Tiến sĩ Kinh tế – Trưởng phòng KH, TC-QLĐT, GV haoktqbu@gmail.com

 

4 ThS. Nguyễn T. K. Phụng Thạc sĩ Kinh tế phát triển,

GV Bộ môn

nguyenkimphung.88@gmail.com
5 ThS. Lê Khắc Hoài Thanh Thạc sĩ Kinh tế,

GV Bộ môn

 

hoaithanhlk89@gmail.com

 

Chức năng: Chức năng của Bộ môn là giảng dạy, đào tạo, nghiên cứu khoa học và thực hiện các hoạt động chuyên môn khác.

Nhiệm vụ: Thực hiện tốt nhiệm vụ đào tạo, giảng dạy các học phần cơ sở ngành cho cho chuyên ngành Kế toán, Quản trị kinh doanh, Quản trị Du lịch và lữ hành; Thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học đạt chuẩn; thực hiện tốt các nhiệm vụ chuyên môn khác.

  • HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO

Bộ môn tham gia đào tạo cho cả 3 chuyên ngành của Khoa Kinh tế – Du lịch. Chương trình đào tạo bám sát chuẩn đầu ra của mỗi ngành đào tạo. Hàng năm, Bộ môn thực hiện chỉnh sửa bài giảng, cập nhật những nội dung và thông tin mới nhằm đa dạng hóa nội dung giảng dạy, vận dụng bối cảnh thực tiễn nghiên cứu và thực tiễn sản xuất, quản lý, kinh doanh … vào hoạt động dạy và học. Bộ môn tham gia dạy và quản lý 20 học phần gồm cả học phần bắt buộc và học phần tự chọn như sau:

  Tên học phần   Tên học phần
1 Kinh tế học đại cương 12 Tín dụng và thanh toán quốc tế
2 Kinh tế vi mô 13 Thiết lập và thẩm định dự án đầu tư
3 Kinh tế vĩ mô 14 Phân tích báo cao tài chính
4 Nguyên lý thống kê 15 Thống kê kinh doanh
5 Kinh tế lượng 16 Tiếng anh chuyên ngành
6 Kinh tế phát triển 17 Tiếng việt cho sinh viên lào
7 Tài chính tín dụng 18 Kinh tế quốc tế
8 Tài chính doanh nghiệp 19 Quản lý nhà nước về kinh tế
9 Hệ thống thông tin quản lý 20 Chuẩn mực kế toán quốc tế
10 Tài chính tiền tệ 21 Quản trị văn phòng
11 Thị trường tài chính 22 Tiếng Anh nhà hàng – khách sạn

 

  • GIÁO TRÌNH, BÀI GIẢNG CỦA BỘ MÔN

Các giảng viên Bộ môn là những người trực tiếp biên soạn đề cương chi tiết, giáo trình riêng để giảng dạy cho các đối tượng sinh viên chính quy, văn bằng 2 và liên thông tại trường Đại học Quảng Bình. Đề cương chi tiết và giáo trình biên soạn của bộ môn được công khai trên Tài nguyên số của Trung tâm học liệu – trường Đại học Quảng Bình, sinh viên của Khoa Kinh tế – Du lịch có thể cập nhật trực tiếp hoặc có thể phô tô từ giáo trình của các giảng viên. Đến nay, số lượng giáo trình bài giảng và chương trình của Bộ môn đã từng biên soạn theo chuẩn đầu ra mới là 22 đề cương và giáo trình bài giảng theo các học phần được quản lý. Các học phần được giao cho các giảng viên của Bộ môn biên soạn như sau:

  Tên học phần   Giảng viên biên soạn
1 Kinh tế học đại cương 2 TC Trần Thị Thu Thủy

 

2 Kinh tế vĩ mô 3 TC
3 Kinh tế lượng 3 TC
4 Quản trị văn phòng 3 TC
5 Tài chính tín dụng 3 TC Bùi Khắc Hoài Phương
6 Tài chính tiền tệ 3 TC
7 Thiết lập và thẩm định dự án đầu tư 3 TC
8 Phân tích báo cao tài chính 2 TC
9 Thị trường tài chính 3 TC
10 Tài chính doanh nghiệp 3 TC Nguyễn Xuân Hảo
11 Kinh tế vi mô 3TC Nguyễn T. Kim Phụng
12 Kinh tế phát triển 3 TC
13 Hệ thống thông tin quản lý 3 TC
14 Tín dụng và thanh toán quốc tế 3 TC
15 Kinh tế quốc tế 3 TC
16 Quản lý nhà nước về kinh tế 3 TC
17 Nguyên lý thống kê 3 TC Lê Khắc Hoài Thanh
18 Thống kê kinh doanh 3 TC
19 Tiếng anh chuyên ngành 2 TC
20 Tiếng việt cho sinh viên lào 3 TC
21 Chuẩn mực kế toán quốc tế 2 TC
22 Tiếng anh nhà hàng – khách sạn 3 TC

 

  • HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC – CÔNG NGHỆ

Hằng năm, các giảng viên Bộ môn đều có bài đăng trên tạp chí khoa học trong nước và quốc tế. Trung bình mỗi năm có khoảng 6 – 10 bài báo đăng tại chí khoa học chuyên ngành uy tín và các Hội thảo, tham gia đề tài NCKH cấp cơ sở, đề tài NCKH cấp tỉnh, đề tài cấp Nhà nước. Bên cạnh đó, các giảng viên Bộ môn còn tham gia biên soạn và chủ biên sách giáo trình và chuyên khảo, tham khảo ngày càng phong phú.

Sản phẩm nghiên cứu khoa học của Bộ môn khá đa dạng được thể hiện dưới dạng các bài báo, đề tài khoa học các cấp, hướng dẫn đề tài NCKH sinh viên và các sản phẩm hướng dẫn khóa luận, đổi mới sáng tạo trong sinh viên:

  Tên sản phẩm Số lượng thực hiện từ 2018 đến nay
1 Sách tham khảo, chuyên khảo 5
2 Đề tài các cấp 7
3 Bài viết tạp chí, hội thảo 70
4 Bài giảng, giáo trình giảng dạy 22
4 Hướng dẫn sinh viên NCKH  cấp trường 6
5 Hướng dẫn khóa luận, đổi mới sáng tạo 50

Một số hình ảnh về hoạt động khoa học công nghệ của Bộ môn

Hình 2: Giảng viên bộ môn Tài chính – Kinh tế cơ sở bảo vệ đề tài khoa học cấp trường

Hình 3: Hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên

  • CƠ SỞ VẬT CHẤT

Hiện nay giảng viên Bộ môn được sử dụng cơ sở vật chất chung của Nhà trường, Khoa Kinh tế – Du lịch. Hệ thống phòng học gồm 74 phòng học, đầu tư khang trang, thoáng mát, được trang bị hệ thống máy chiếu hiện đại. Hệ thống Trung tâm học liệu được bố trí các phòng đọc, phòng nghiên cứu, trang bị hệ thống máy tính tra cứu tài liệu. Có gần 2821 nhan đề tài liệu tại Thư viện; mỗi môn học có 1 giáo trình chính, 3-5 tài liệu tham khảo chính. Các giáo trình chính và tài liệu tham khảo đều đang được dùng giảng dạy tại các đại học hàng đầu trong lĩnh vực kinh tế.

Hệ thống phòng thực hành được trang bị hiện đại, máy điều hòa, phòng thực hành nghiệp vụ, phòng máy, hệ thống ký túc xá và các khu vực rèn luyện thể thao cho sinh viên. Trung tâm thi đấu thể dục thể thao được đầu tư các thiết bị học tập hiện đại, quy mô lớn, có chất lượng nhằm đáp ứng nhu cầu học tập và rèn luyện thể chất cho sinh viên toàn trường.

  • CƠ HỘI CHO SINH VIÊN

Bộ môn Tài chính – Kinh tế cơ sở có nhiều giảng viên có trình độ cao, có chuyên môn sâu là cơ hội để sinh viên kế thừa những kinh nghiệm nghiên cứu. Các giảng viên có tính cầu thị cao, luôn lắng nghe, học hỏi, năng động, luôn tìm tòi, đổi mới sáng tạo để nâng cao chất lượng dạy và học là cơ hội để sinh viên chia sẽ, kết nối các doanh nghiệp để thực hành, thực tập làm cơ sở cho nền tảng việc làm sau này.

Nhiều sinh viên phấn đấu tốt, năng động, sáng tạo có cơ hội nhận các học bổng lớn như: Học bổng Vallet, học bổng Hessel, học bổng Kova, học bổng khuyến khích học tập… góp phần tạo động lực cũng như hỗ trợ cho sinh viên trong quá trình học tập tại Trường. Sinh viên có cơ hội thực tập sinh ở các nước có môi trường học tập tiên tiến như Nga, Úc, Thái Lan…

Sau khi ra trường, 100% sinh viên đều có cơ hội việc làm, trong đó lên đến 90% sinh viên làm việc đúng chuyên ngành đào tạo. 

MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG CỦA Bộ môn và SINH VIÊN

Hình 4.Triển lãm sản phẩm nghiên phẩm NCKH của Khoa và Bộ môn

Hình 5: Cuộc thi Hội diễn văn nghệ sinh viên nhân ngày thành lập Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chi Minh và đón Tân sinh viên.

 

Thông tin liên hệ của Khoa: Khoa Kinh tế – Du lịch – Nhà E, Trường Đại học Quảng Bình, 312 Lý Thường Kiệt, Bắc Lý, Đồng Hới, Quảng Bình.

Điện thoại: 02323. 819.112

Thông tin liên hệ Bộ môn: Đại diện Bộ môn Trần Thị Thu Thủy, Khoa Kinh tế – Du lịch – Nhà E, Trường Đại học Quảng Bình, 312 Lý Thường Kiệt, Bắc Lý, Đồng Hới, Quảng Bình.

Email: thuyttt.qbu@gmail.com hoặc liên hệ theo số điện thoại trên./.